Fot. Rozwód a sprzedaż nieruchomości

Rozwód a podział majątku. Jak zrobić to odpowiednio?

Podział majątku wspólnego małżonków zalicza się do jednych z najtrudniejszych spraw związanych z przebiegiem postępowania rozwodowego. Warto podkreślić, że tego rodzaju sprawy są nie tylko wyjątkowo skomplikowane pod względem prawnym, ale również i praktycznym. Bardzo rzadko zdarza się tak, że podział majątku przy rozwodzie przebiega polubownie, przy ogólnej zgodzie obu stron. Co warto wiedzieć o sposobach podziału majątku? Zainteresowanych tym tematem zapraszamy do lektury naszego wpisu.

Szukasz pomocy – jesteś w trakcie rozwodu i chcesz sprzedać nieruchomości? | Sprawdź najlepszych agentów nieruchomości w Polsce

Rozwód a podział majątku wspólnego

Choć w polskim prawie nie ma konieczności podziału majątku wspólnego po rozwodzie, to mnóstwo osób decyduje się właśnie na taki krok. Podział majątku po zakończonej sprawie rozwodowej bowiem dla wielu osób wiązać się będzie z definitywnym rozstaniem z drugą osobą, także z podziałem tego, co wspólnie zdobyli podczas trwania związku małżeńskiego. Jakiego rodzaju rzeczy zalicza się do wspólnego majątku małżeńskiego? Nie jest to regułą, ale najczęściej majątek ten tworzą dom, mieszkanie, samochód, jak również liczne elementy wyposażenia mieszkania. Jak więc sprawnie przeprowadzić podział majątku? Czym on właściwie jest? 

Jego istotą jest dokonanie takiego podziału, by określone składniki zaliczane do tegoż majątku stały się własnością jednego z małżonków, a nie obojga. Warto podkreślić, że podziału majątku wspólnego nie zawsze dokonuje się po rozwodzie. Taki podział z równie dużym sukcesem można przeprowadzić jeszcze przed rozwodem; w trakcie jego trwania, jak i po rozwodzie – nawet w okresie kilku lat. Możliwości jest więc naprawdę dużo – wystarczy wybrać tą, która interesuje nas najbardziej. Jednocześnie warto podkreślić, że najczęściej wybieraną formą podziału majątku wspólnego pozostaje jednak ta po zakończeniu sprawy rozwodowej. 

Dodatkowo należy wspomnieć i o tym, że majątek nie musi być wcale podzielony po równo; tak by każdy z małżonków otrzymał równą jego część. W praktyce bardzo często zdarza się tak, że udziały małżonków w majątku wspólnym pozostają nierówne.

CZYTAJ TAKŻE | Czym jest darowizna nieruchomości?

Jak starać się o podział majątku wspólnego?

Myśląc o podziale majątku wspólnego przed, po lub w trakcie trwającej sprawy rozwodowej, warto pamiętać o konieczności złożenia odpowiedniego wniosku do sądu. Obowiązek ten zachodzi wówczas, gdy małżonkowie nie zdecydują się na polubowny, czyli pozasądowy podział majątku wspólnego. Wniosek o podział majątku może być zwarty już w pozwie o rozwód, składanym do odpowiedniego sądu okręgowego. To nie jest jednak konieczność. Równie dobrze wniosek ten może zostać złożony w odrębnym postępowaniu sądowym, które zostanie wszczęte już po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej przed sądem rejonowym. Jakie dane należy uwzględnić, przygotowując wniosek o podział majątku wspólnego? 

Z pewnością należy dokładnie określić, co wchodzi w skład majątku wspólnego, podając przy tym wartość składników tego majątku oraz wskazując sposób, w jaki ma nastąpić podział majątku. Tym samym już we wniosku określa się, któremu z małżonków ma przypaść w udziale każda z rzeczy tworzących majątek. Okazuje się, że mimo nieustannego rozwoju nauki i postępu technologicznego, nie można mówić o uniwersalnym wniosku o podział majątku wspólnego. Wielu specjalistów z branży prawniczej zaleca jednak, by wniosek ten został sporządzony przez doświadczonego adwokata specjalizującego się w sprawach podziału majątku. 

Głównym zadaniem dobrego prawnika będzie więc maksymalne dopasowanie strategii działania do indywidualnych potrzeb danego klienta. Dodatkowo warto wiedzieć, że wniosek o podział majątku wspólnego składa się do odpowiedniego sądu rejonowego lub sądu okręgowego. W drugim przypadku dziać się będzie tak wówczas, gdy wniosek będzie składany jednocześnie z pozwem o rozwód. Do tego warto podkreślić, że możliwe jest staranie się nie tylko o całościowy podział majątku wspólnego, ale również o podział części tegoż majątku.

CZYTAJ TAKŻE | Jak wygląda licytacja komornicza i kiedy następuje?

Nieruchomość a podział majątku przy rozwodzie

Podział majątku wspólnego dotyczyć będzie tych małżonków, którzy biorą  rozwód, ale podczas trwania związku małżeńskiego tworzyli wspólność majątkową. W takim przypadku nierzadko bardzo istotną kwestią pozostaje podział wspólnego mieszkania lub domu. 

Warto zaznaczyć, że dzieci nie mają prawa do majątku wspólnego. Jednak w trakcie trwającej sprawy sądowej sąd powinien wziąć pod uwagę sposób zaspokajania potrzeb mieszkaniowych przez tego małżonka, który jest rodzicem pierwszoplanowym. Co to dokładnie oznacza? Takim rodzicem będzie osoba, przy której zgodnie z orzeczeniem sądowym przebywać mają dzieci i przy nim właśnie mają również swoje miejsce zamieszkania.

Co jednak w sytuacji, gdy małżonkowie są właścicielami nieruchomości, na której zakup wzięli wspólny kredyt? Wówczas warto wiedzieć, że sprawie o podział majątku dzieli się wyłącznie aktywa. Wspólny kredyt zaś zaliczany będzie do pasywów, które w postępowaniu sądowym nie są dzielone. 

W jeszcze innym przypadku, jeśli nieruchomość została zakupiona przed ślubem, nie będzie ona stanowiła majątku wspólnego. Według prawa będzie jedynie współwłasnością stron. Jeszcze inaczej dzieje się, gdy dom lub mieszkanie należy do jednego z małżonków. W takiej sytuacji nieruchomość nie będzie podlegała podziałowi. 

Fot. Licytacja komornicza

Jak wygląda licytacja komornicza nieruchomości i kiedy następuje?

Licytacja komornicza nieruchomości dla wielu osób jest tematem budzącym mnóstwo kontrowersji i wątpliwości. Warto wiedzieć więc, jak wygląda i w jakich sytuacjach może nastąpić. Warto podkreślić, że najważniejszym celem takiej licytacji pozostaje skuteczne wyegzekwowanie od dłużnika niespłaconych zobowiązań. Aby jednak mogło dojść do publicznej sprzedaży majątku, należy przejść przez kilka etapów związanych z czynnościami postępowania. Zainteresowanym tematem polecamy lekturę poniższego wpisu.

Szukasz pomocy – chcesz sprzedać nieruchomości przed licytacją? | Sprawdź najlepszych agentów nieruchomości w Polsce

Czym jest licytacja komornicza?

Licytacja nieruchomości, którą prowadzi komornik jest rodzajem publicznej sprzedaży obiektu zaliczanego do majątku dłużnika. Kto może nabywcą w takiej transakcji? Może nim zostać podmiot prawny lub osoba, która zapłaci najwyższą kwotę za przedmiot licytacji. Warto dodać, że sama licytacja odbywać się będzie do tego momentu, aż ktoś da najwięcej. Do tego odbywać się będzie zawsze publicznie i w wyznaczonym w specjalnym obwieszczeniu miejscu i czasie. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie takiego obwieszczenia będzie komornik prowadzący licytację. 

Zadaniem komornika będzie przedstawienie w obwieszczeniu dokładnych danych takich jak adres nieruchomości, termin oraz szczegółowy opis przedmiotu licytacji. Dodatkowo podać należy także szacunkową cenę oraz określić, czy licytacja będzie pierwszą, czy może już którąś z kolei. Będąc przy tym temacie, należy również podkreślić, że udział w licytacji może wziąć niemal każdy pod warunkiem, że wpłaci odpowiedniej wysokości wadium (w praktyce jest to 1/10 sumy oszacowania ceny nieruchomości). 

Osobami, które nie mogą uczestniczyć w licytacji, będą dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie dopełnił warunków poprzedniej licytacji, o ile taka się odbyła.

Co więcej – licytacja komornicza z powodzeniem odbywać się może zarówno w miejscu zamieszkania dłużnika, jak i w biurze komornika lub innym, wyznaczonym przez niego miejscu. W przypadku licytacji komorniczej nieruchomości – przedmiotem licytacji będzie nieruchomy majątek dłużnika. Ten jednak nie może być sprzedany wcześniej, niż w terminie po 2 tygodniach od daty uprawomocnienia się wyceny nieruchomości przeznaczonej do licytacji. Do tego osoby zainteresowane udziałem w licytacji mogą skorzystać także z prawa obejrzenia nieruchomości w godzinach wskazanych przez komornika. Dodatkowo zainteresowani będą mieli także dostęp do akt prowadzonego postępowania egzekucyjnego.

Jakie nieruchomości można zlicytować?

Omawiając temat licytacji nieruchomości prowadzonej przez komornika, warto wiedzieć, które z przedmiotów zaliczanych do majątku nieruchomego mogą być sprzedane na licytacji. Tu mowa bowiem nie tylko o domach czy mieszkaniach, ale również o garażach, miejscach postojowych, gruntach, lokalach użytkowych, magazynach oraz halach. 

Skoro wiadomo już, jakie nieruchomości można zlicytować, warto dowiedzieć się również, kiedy taka licytacja komornicza może stać się faktem? W jakich sytuacjach nastąpi? O tym w dalszej części naszej publikacji.

CZYTAJ TAKŻE | Czym jest darowizna nieruchomości?

Licytacja komornicza – jaki jest jej przebieg?

Licytacja nieruchomości prowadzona przez komornika odbywa się w obecności sędziego lub referendarza sądowego. Dodatkowo przebieg publicznej licytacji komorniczej nieruchomości na mocy art. 972 kodeksu postępowania cywilnego powinno się utrwalić za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk lub obraz i dźwięk. Licytacja odbywa się ustnie, a przedmiot licytacji powinien mieć cenę wywoławczą. Warto podkreślić, że w pierwszej licytacji kwota ta nie może być niższa niż ¾ wartości oszacowanej przez biegłego. 

W przypadku kolejnej licytacji spaść może do ⅔ tejże wartości. Osoby biorące udział w licytacji mają prawo podbijać cenę. Przy czym nie może być to wartość niższa niż 1% ceny wywoławczej (kwotę tę zaokrągla się w górę do pełnych złotówek). Brak odzewu na trzykrotne wezwanie komornika do podbijania ceny sprawia, że przedmiot licytacji komorniczej ulega sprzedaży po najwyższej kwocie zadeklarowanej przez ostatniego licytanta. Warto wiedzieć, że decyzję o przybiciu podejmuje sąd, a jego decyzja musi się uprawomocnić. 

Według prawa obowiązującego w Polsce przypada na to okres 14 dni. Po tym czasie licytant powinien wpłacić resztę sumy pomniejszoną o wpłacone wcześniej wadium. Zapłaty dokonuje się na rachunek depozytowy banku. Po sukcesywnym dokonaniu opłaty za wylicytowaną nieruchomość w licytacji komorniczej sąd wydaje postanowienie o przysądzeniu nabywcy własności do nieruchomości. Czynność tę potwierdzać będzie wpis do księgi wieczystej. Takie właśnie czynności prawne również wymagać będą uprawomocnienia się, po czym gdy to nastąpi, usuwa się je z hipoteki obciążającej nieruchomość. Warto dodać jednak, że do wszystkich z wymienionych etapów komorniczej licytacji nieruchomości można wnosić zastrzeżenia. Te będą mogły być uwzględnione wówczas, gdy postępowanie egzekucyjne jest na biegu i wciąż trwa.

Drugi termin licytacji nieruchomości

Omawiając temat licytacji nieruchomości prowadzonej przez komornika, warto wiedzieć, w jakiej sytuacji wierzyciel może przejąć ją na własność. Dzieje się tak wówczas, gdy podczas drugiego terminu licytacji nieruchomość nie zostanie zbyta. 

Gdy dług nie przekracza wartości nieruchomości, wierzyciel ma prawo dopłacić różnicę. W sytuacji zaś, gdy dług wynosi dokładnie tyle, co wartość nieruchomości, sprawa kończy się. Jeśli jest wyższy niż wartość nieruchomości – dług pomniejsza się o tę różnicę.

 

Fot. Spadek i dziedziczenie nieruchomości

Spadek i dziedziczenie nieruchomości. Czym są i jak poprawnie je przeprowadzić?

Śmierć bliskiej osoby z rodziny to nie tylko ogromna strata dla najbliższych, ale i szereg obowiązków, do których zaliczyć należy spadek i związane z nim postępowanie. Warto więc odpowiednio wcześniej wiedzieć, czym w istocie jest spadek i jak wygląda dziedziczenie nieruchomości. W poniższej publikacji przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania i przybliżamy temat wszystkim zainteresowanym. Zapraszamy do uważnej lektury artykułu!

Szukasz pomocy przy spadku lub dziedziczeniu nieruchomości? | Sprawdź najlepszych agentów nieruchomości w Polsce

Czym jest spadek?

Gdyby chciało się w możliwie najkrótszy, a zarazem najbardziej treściwy sposób określić definicję spadku, na pewno byłoby to wskazanie na ogół praw i obowiązków majątkowych, które przechodzą na jedną lub więcej osób w wyniku dziedziczenia po śmierci danej osoby. Będzie to więc zbiór praw i obowiązków, które są dziedziczone przez spadkobierców po śmierci bliskiej im osoby. Podstawą prawną do określenia czym jest spadek, pozostaje art. 922 kodeksu cywilnego.

Okazuje się jednak, że określenie, co dokładnie wchodzi w skład spadku, nie jest sprawą prostą. Dzieje się tak dlatego, że same pojęcia praw i zobowiązań zaliczane są do tzw. pojęć nieostrych. Wątpliwości nie będą jednak budzić tzw. aktywa i pasywa spadku. Pierwsze z wymienionych będą powiększać wartość spadku, drugie zaś – obniżać wartość spadku. Z pewnością jednak do aktywów zalicza się nieruchomości posiadane przez osobę zmarłą. W jaki sposób przebiegać będzie dziedziczenie majątku nieruchomego?

Warto sprawdzić stan prawny nieruchomości

Nieruchomość otrzymana w spadku po śmierci bliskiej osoby może być zarówno ogromnym darem, jak i powodem do zmartwień. Ta druga opcja dotyczyć będzie tych osób, którym zmarły nie pozostawił testamentu. W takich sytuacjach pojawić się może mnóstwo pytań związanych z dziedziczeniem. 

Warto pamiętać jednak w pierwszej kolejności przede wszystkim o konieczności uregulowania stanu prawnego nieruchomości. Należy podkreślić, że zaniedbania spadkobiercy i jego bierność doprowadzić mogą do sytuacji, w której jego uprawnienia do rozporządzania nieruchomością będą ograniczone. O czym należy więc pamiętać w sytuacji, gdy otrzymuje się w spadku nieruchomość? O tym w dalszej części naszej publikacji.

CZYTAJ TAKŻE | Czym jest darowizna nieruchomości?

Kolejność dziedziczenia

Kluczową kwestią podczas postępowania spadkowego w przypadku dziedziczenia nieruchomości, jest kolejność dziedziczenia. Warto wiedzieć, że po śmierci któregoś z rodziców, w pierwszej kolejności do dziedziczenia powoływane są dzieci zmarłego oraz małżonek. Osoby te dziedziczą po równo, jednak udział w spadku przypadający małżonkowi nie może być mniejszy niż ¼ całości spadku. Wartość ta wzrasta do ½ całości spadku wówczas, gdy przed śmiercią małżonkowie mieli wspólność majątkową małżeńską.

Jak wygląda zaś kolejność dziedziczenia w sytuacji, gdy spadkodawca nie posiadał dzieci? W takim przypadku do spadku z ustawy powołani są jego małżonek oraz rodzice. Z kolei wówczas, gdy jedno z rodziców nie dożyło momentu otwarcia spadku, wówczas udział spadkowy, który przypadłby temu rodzicowi, przypada w równych częściach rodzeństwu spadkodawcy.

Jak ustalić krąg spadkobierców?

Jednym z najprostszych sposobów na ustalenie kręgu spadkobierców jest wybranie się wszystkich potencjalnych spadkobierców do notariusza. Wówczas prawnik sporządzi akt poświadczenia dziedziczenia, w którym zostaną szczegółowo wskazane udziały poszczególnych spadkobierców w spadku. Aby mogło dojść do tej sytuacji, wszyscy spadkobiercy muszą się stawić w tym samym czasie u notariusza, a do tego muszą być również zgodni co do sposobu dziedziczenia oraz wysokości udziałów przypadających w spadku. 

Opisana forma prawnego ustalenia kręgu spadkobierców obowiązuje w polskim obrocie prawnym od 1 marca 2009 roku. To jednak niejedyna forma na określenie nabycia spadku. Drugim sposobem może być sądowe stwierdzenie nabycia spadku. Z tej możliwości korzystają głównie ci spadkobiercy, którzy mają wątpliwości co do kręgu spadkobierców lub występuje między nimi jakiś spór.

Drogę sądową wybiera się też wówczas, gdy spadkobiercy nie są znani. W takim przypadku to sąd w drodze postępowania nieprocesowego zajmie się ustaleniem kręgu spadkobierców oraz określi przypadające im w spadku udziały.

CZYTAJ TAKŻE | Ile czasu trwa w Polsce podział majątku?

Spadek i darowizna – jaki jest podatek?

Otrzymanie w spadku nieruchomości wiązać się też będzie z koniecznością opłacenia podatku od spadków i darowizn. Podatek ten uwzględniać będzie wartość odziedziczonej nieruchomości. Spadkobiercy w niektórych przypadkach mogą skorzystać z ulgi mieszkaniowej, a szczegółowe warunki tejże ulgi znajdą w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Z pewnością jednak z ulgi tej będą mogli skorzystać ci spadkobiercy, którzy nie są właścicielem innej nieruchomości; lub nie przysługują im spółdzielcze prawa własnościowe do lokalu. 

Do tego osoby te nie są najemcami innej nieruchomości lub będą zamieszkiwać w odziedziczonej nieruchomości, będąc jednocześnie zameldowanymi tam na pobyt stały. Dodatkowo z ulgi mieszkaniowej będą mogli skorzystać ci, którzy nie sprzedadzą odziedziczonej nieruchomości przez 5 lat.

Z opłatą podatku dochodowego wiązać się będzie możliwość sprzedaży odziedziczonej nieruchomości. Tę można sprzedać bez konieczności zapłaty tego podatku wówczas, gdy minęło 5 lat od daty nabycia nieruchomości przez spadkobiercę.

Może sprzedać nieruchomość też niezwłocznie po otrzymaniu jej w spadku wtedy, gdy zmarły spadkodawca nabył nieruchomość na co najmniej 5 lat przed swoją śmiercią. Przepisy podatkowe w tym brzmieniu obowiązują w Polsce od 1 stycznia 2019 roku.

Lokal w spadku należy utrzymać

Utrzymanie nieruchomości w spadku wymagać będzie od spadkobiercy także regularnego opłacania wszelkich opłat eksploatacyjnych związanych z utrzymaniem lokalu. Tu warto pamiętać o uiszczaniu czynszu już od momentu śmierci spadkodawcy. Warto podkreślić, że spadek nabywany jest bowiem w mocy prawa już wraz z chwilą śmierci spadkodawcy.

 

 

 

 

 

 

Fot. Darowizna nieruchomości poprzez umowę

Czym jest darowizna nieruchomości?

Umowa darowizny nieruchomości jest jedną z najpopularniejszych form przekazania własności do majątku nieruchomego. Z tej formy korzystają głównie członkowie najbliższej rodziny. Ich celem pozostaje nie tylko odpowiednie zabezpieczenie przyszłości bliskich osób, ale również skuteczne uniknięcie konieczności opłacenia podatku dochodowego. O czym warto wiedzieć jeszcze przed zawarciem takiej umowy darowizny nieruchomości? Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znaleźć można w poniższym wpisie.

Szukasz pomocy przy darowiźnie? | Sprawdź najlepszych agentów nieruchomości w Polsce

Darowizna nieruchomości według prawa

Zgodnie z zapisem art.  888 § 1 Kodeksu cywilnego, za umowę darowizny uważa się zobowiązanie przez darczyńcę do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

Aby jednak można było mówić o ważności takiej umowy, zgodę na nią wyrazić powinny obie strony transakcji – zarówno darczyńca, jak i osoba obdarowana. Przedmiotem darowizny zaś może być rzecz pochodząca z majątku darczyńcy – rzecz ta zostaje bezpłatnie przekazana osobie obdarowanej. W przypadku darowizny nieruchomości oczywiste pozostaje to, że składnikiem majątku darczyńcy przekazywanym obdarowanemu, będzie nieruchomość.

Dodatkowo warto wskazać, że przekazanie elementu majątku w umowie darowizny będzie wiązać się z jednoczesnym przeniesieniem własności tegoż elementu na rzecz obdarowanego, który w tym przypadku pełnić będzie rolę nabywcy. W przypadku darowizny nieruchomości można przenieść prawa zarówno do lokalu, budynku, jak i nieruchomości gruntowej. Warto jednak dodać, że w każdym z tych przypadków jest ważne poświadczenie darowizny w formie aktu notarialnego. Darowizna w jakiejkolwiek innej formie będzie po prostu nieważna i według prawa obowiązującego w Polsce – zwyczajnie nie dojdzie do skutku.

CZYTAJ TAKŻE | Ile czasu trwa w Polsce podział majątku?

Obowiązek podatkowy

Podatek od darowizny nieruchomości, w tym zarówno ziemi, jak i obiektu mieszkalnego, nie będzie obowiązywał wszystkich. Podatku tego nie zapłacą członkowie najbliższej rodziny, czyli małżonek, dzieci, rodzice, dziadkowie, wnuki, rodzeństwo oraz ojczym, macocha czy pasierbowie. Aby móc skorzystać z tego “przywileju” należy jednak pamiętać o konieczności zgłoszenia darowizny do właściwego urzędu skarbowego w terminie nie późniejszym, niż 6 miesięcy od daty zawarcia umowy darowizny.

Warto też wiedzieć, że wszystkie wyżej wymienione osoby zalicza się do 0 grupy podatkowej. Dodatkowo do grupy tej zaliczyć jednak należy również synową, zięcia oraz teściów. Ci właśnie wymienieni będą tworzyć I grupę podatkową i będą mogli zaś skorzystać z ulgi mieszkaniowej. Jej istotą jest niewliczanie się do podstawy opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn czystej wartości lokalu do łącznej wysokości nieprzekraczającej 110 mkw. pow. użytkowej przekazanemu w darowiźnie budynku lub lokalu.

Omawiając kwestię przynależności do określonej grupy podatkowej, należy również zaznaczyć, że istnieją jeszcze dwie grupy podatkowe. Osoby zaliczające się do nich będą musiały zapłacić podatek od darowizny uzależniony nie tylko od przynależności do określonej grupy podatkowej; dodatkowo również od wartości nieruchomości. Warto też jednocześnie podkreślić, że zarówno w I, II grupie podatkowej, jak i w grupie III, obowiązywać będą kwoty wolne od podatku.

Skoro wiadomo już tak dużo na temat konieczności opodatkowania darowizny nieruchomości, dobrze jest poznać osoby zaliczane do tych dwóch grup podatkowych. W skład II grupy wchodzić będą zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków oraz małżonkowie innych zstępnych. III grupę podatkową tworzą zaś inni nabywcy,

Kiedy zachodzi konieczność opłacenia podatku od darowizny nieruchomości? Będzie tak wówczas, gdy wartość darowizny przekracza wysokość kwoty wolnej od podatku. U osób z II grupy podatkowej będzie to 7276 zł. Z kolei u nabywców zaliczanych do III grupy podatkowej wynosi 4902 zł. W najlepszej sytuacji będą osoby z I grupy podatkowej, gdzie wysokość kwoty wolnej od podatku wynosi 9637 zł.

Rola notariusza przy darowiźnie nieruchomości

Jedną z najczęstszych form darowizny nieruchomości pozostaje spisanie jej u notariusza i to właśnie na nim spoczywać będzie obowiązek zgłoszenia darowizny oraz odprowadzenia podatku do właściwego urzędu skarbowego. Kwotę na podatek od darowizny notariusz pozyskać powinien oczywiście wcześniej od nabywcy nieruchomości. W przypadku zaś, jeśli darowizna nie wymaga opłaty podatku (np. podczas darowizny mieszkania dzieciom od rodziców), rolą notariusza będzie jedynie przesłanie samego wypisu.

Dodatkowo prawnik może zająć się też dokonaniem wpisów do księgi wieczystej nieruchomości. Ewentualnie założeniem takiej księgi, jeśli nieruchomość jej nie posiada. Notariusz zajmie się jednak wymienionymi czynnościami wówczas, gdy nabywca o to poprosi oraz odpowiednio wynagrodzi.

Warto podkreślić, że to właśnie darowizna nieruchomości sporządzona w postaci aktu notarialnego, spełniać będzie wszystkie niezbędne wymogi formalne, aby mogła być uznana za ważną i obowiązującą w świetle polskiego prawa.