Fot. Niepełnosprawność a własne mieszkanie

Zmiana warunków mieszkaniowych dla osoby niepełnosprawnej. Czy w Polsce prawo reguluje usprawnienia dla niepełnosprawnych w budynkach wielorodzinnych?

Odpowiednie dostosowanie budynków wielorodzinnych do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych jest kwestią niezwykle ważną dla zapewnienia tym osobom niekłopotliwego, wygodnego dotarcia do lokali mieszkalnych. Czy jednak istnieją odpowiednie regulacje prawne, które zapewniać będą dostęp do stosowanych usprawnień dla osób dotkniętych różnego rodzaju niepełnosprawnościami? Okazuje się, że takie regulacje są obecne w polskim prawie. Poznajmy je zatem bliżej.

Szukasz pomocy przy sprzedaży nieruchomości? | Sprawdź najlepszych agentów nieruchomości w Polsce

Podstawa prawna

Szczegółowe przepisy regulujące dostosowanie budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych znaleźć można w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. Dokument ten został przyjęty 12 kwietnia 2002 roku i dotyczy głównie warunków technicznych, które należy spełnić, by nie tylko budynki odpowiadały potrzebom osób niepełnosprawnych, ale również by usytuowanie tych obiektów było możliwie optymalne. 

Które z regulacji zalicza się do najważniejszych? Szczegółowy przegląd przepisów prawnych przedstawiamy w dalszej części naszej publikacji. Zainteresowanych tematem zapraszamy do uważnej lektury.

Wejścia do budynków wielorodzinnych

Mając na uwadze specjalne potrzeby osób niepełnosprawnych, należy zadbać o to, by do budynków wielorodzinnych zamieszkanych zbiorowo lub obiektów użyteczności publicznej prowadziły odpowiednio szerokie, utwardzone dojścia. Według przepisów mowa o minimalnej szerokości 1,5 m, przy czym co najmniej jedno z wejść powinno zapewniać osobom niepełnosprawnym dojście do całego budynku lub tych części, z których osoby te mogą korzystać. 

Warto podkreślić, że omawiana regulacja prawna nie będzie dotyczyć budynków na terenach zamkniętych oraz budynków w zakładach karnych czy aresztach śledczych. Dodatkowo duże znaczenie będą miały również wymiary drzwi wewnętrznych, których szerokość w świetle ościeżnicy nie powinna być mniejsza niż 0,9 m, a wysokość ma być co najmniej na poziomie 2 m. W przypadku zastosowania zaś drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych, szerokość skrzydła głównego nie może być mniejsza niż 0,9 m. 

Wszystko z myślą o tym, by osoby niepełnosprawne nie miały najmniejszych problemów z sukcesywnym dostaniem się do wnętrza obiektów mieszkalnych lub użytkowych. Dodatkowo warto podkreślić, że położenie drzwi wejściowych do budynku wielorodzinnego, jak i kształt oraz wymiary pomieszczeń wejściowych, umożliwiać powinny stworzenie dogodnych warunków ruchu osobom niepełnosprawnym.

Miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych

Podczas procesu zagospodarowania działki budowlanej zgodnie z jej przeznaczeniem i sposobem zabudowy, nie można zapomnieć o stworzeniu miejsc postojowych dla samochodów niepełnosprawnych użytkowników stałych i przebywających okresowo pod danym adresem. Co więcej – przepisy prawa dokładnie określają, że miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają wyłącznie osoby niepełnosprawne, mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 5 m od okien budynku mieszkalnego wielorodzinnego. 

Co więcej – miejsca te wymagać będą odpowiedniego oznakowania, a ich wymiary nie mogą być przypadkowe. Prawo określa, że stanowiska postojowe dla aut osobowych użytkowanych przez osoby niepełnosprawne powinny mieć co najmniej 3,6 m szerokości oraz 5 m długości. Wartości te zwiększają się wówczas, gdy owa o usytuowaniu takiego miejsca postojowego wzdłuż jezdni. Wówczas minimalne wymiary to 6 m długości oraz 3,6 m szerokości.

Inne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

Osobom niepełnosprawnym zamieszkującym budynki wielorodzinne przysługuje prawo do korzystania z łatwo dostępnych miejsc do gromadzenia odpadów. Do tego przewiduje się także dostęp do placów zabaw czy miejsc rekreacyjnych wybudowanych na terenie przynajmniej w 30% biologicznie czynnym. Do tego wszelkie bramy i furtki zamontowane na terenie działki nie powinny otwierać się na zewnątrz oraz nie powinny być wyposażone w progi utrudniające wjazd osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózku inwalidzkim.

CZYTAJ TAKŻE | Spadek i dziedziczenie nieruchomości

Ogromna rola pochylni i im podobnych

W wielorodzinnych budynkach mieszkalnych niewyposażonych w dźwigi, osoby niepełnosprawne powinny mieć dostęp do pochylni lub innych urządzeń technicznych, które będą umożliwiać wygodne dostanie się do mieszkań położonych na parterze. Jest to o tyle ważne, by osoby niepełnosprawne poruszające się na wózku inwalidzkim mogły bez najmniejszego problemu dostać się na kondygnację z pomieszczeniami użytkowymi, z których muszą korzystać. 

Dodatkowo pochylnie dedykowane osobom niepełnosprawnym powinny charakteryzować się odpowiednimi wymiarami. Według prawa powinny mieć szerokość płaszczyzny ruchu 1,2 m, krawężniki o wysokości minimum 0,07 m i obustronne poręcze z odstępami między nimi w granicach 1 – 1,1 m. To nie wszystko: długość poziomej płaszczyzny ruchu na początku i na końcu pochylni wynosić powinna co najmniej 1,5 m. 

Regulacja prawna dotycząca pochylni nie będzie jednak obowiązywać w budynkach koszarowych, zakładach karnych, aresztach śledczych, schroniskach dla nieletnich oraz zakładach poprawczych.

Warto też wiedzieć, że w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych oraz budynkach użyteczności publicznej wyposażonych w dźwigi, koniecznie należy zapewnić dostęp, a następnie dojazd na wszelkie kondygnacje osobom niepełnosprawnym. 

Istnieje także możliwość wbudowania lub przybudowania szybu dźwigowego do istniejącego budynku – należy jednak pamiętać o tym, by usytuować drzwi przystankowe na poziomie spocznika międzypiętrowego.

Fot. Zamiana nieruchomości

Zamiana nieruchomości na inną. Jak prawo reguluje taką transakcję? 

Pomysł zamiany nieruchomości na inną pojawia się najczęściej w głowie tych osób, które chciałyby zamienić nieruchomości bez konieczności dokonywania jakichkolwiek opłat. Jak jednak ta sytuacja przedstawia się w świetle prawa obowiązującego w Polsce? Jakie regulacje prawne obowiązywać będą osoby, które dokonują zamiany nieruchomości? Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania prezentujemy w poniższym wpisie. 

Szukasz pomocy – chcesz zamienić lub sprzedać nieruchomość? | Sprawdź najlepszych agentów nieruchomości w Polsce

Umowa zamiany – co właściwie oznacza?

Za umowę zamiany nieruchomości rozumie się taką umowę, w której dochodzi do przeniesienia między dwiema stronami własności rzeczy w zamian za przeniesienie własności innej rzeczy. Działając w rozumieniu tej definicji, przedstawionej w art. 603 kodeksu cywilnego, z powodzeniem można zamienić nieruchomość na inną jeśli jest się właścicielem tejże nieruchomości lub posiada się spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. 

Jednocześnie warto podkreślić, że umowa zamiany, w porównaniu do umów innego rodzaju, wymagać będzie zachowania formy aktu notarialnego. Jeśli więc interesuje nas zamiana nieruchomości na inną i chcemy, aby wszystko odbyło się zgodnie z prawem – należy umówić się na spotkanie u notariusza, by tam sporządzić odpowiednie pismo. Od jakich czynników zaś zależeć będzie wysokość kosztów notarialnych? 

Taksa notarialna uzależniona będzie od wartości rynkowej mieszkania – w praktyce zaś będzie odliczana od wartości droższego lokalu mieszkalnego.

Czy w praktyce obserwuje się wyłącznie zamianę nieruchomości o tej samej wartości? O tym piszemy w dalszej części publikacji.

Zamiana nieruchomości zamianie nierówna

Omawiając temat zamiany nieruchomości na inną, warto wiedzieć, że nie zawsze zamienia się rzeczy o tej samej wartości. Jeśli się tak dzieje – najważniejszą kwestią będzie wzajemne wydanie rzeczy między dwiema stronami transakcji. Zdarzają się jednak i takie sytuacje, w których zamienia się lokalami o różnej wartości. Wówczas w wielu przypadkach ustala się wysokość dopłaty, ale kwestię ewentualnych dopłat pozostawia się dwóm stronom umowy.

Warto też podkreślić, że zamiana posiadanej nieruchomości na inną przed upływem 5 lat od jej nabycia, wiązać się będzie z zapłatą podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Podstawę opodatkowania stanowić będzie jednak nie cała wartość zamienianej nieruchomości, a różnica wartości rynkowych nieruchomości poddawanych zamianie.

CZYTAJ TAKŻE | Spadek i dziedziczenie nieruchomości. Czym są?

Zapłata podatku – kiedy obowiązuje?

Zamiana nieruchomości wiązać się będzie z koniecznością zapłaty podatku w sytuacji, gdy podatnik wymieni posiadaną nieruchomość na inną przed upływem 5 lat od jej nabycia. Wówczas, według przepisów polskiego prawa, będzie zobowiązany do zapłaty podatku tak, jakby nieruchomość przeznaczoną na zamianę po prostu sprzedał. 

Wysokość podatku PCC wynosić będzie wtedy 2%. Co więcej – według przepisów bez znaczenia będzie także to, że wartość wymienianych nieruchomości byłaby równa. Zamiana nieruchomości bowiem według przepisów będzie stanowiła odpłatne zbycie nieruchomości.

W jakich sytuacjach zaś podatnikowi przysługiwać będzie zwolnienie z podatku od osób fizycznych? Będzie tak wówczas, gdy między nabyciem nieruchomości a jej zbyciem upłynie więcej niż 5 lat. Warto jednak wiedzieć, że jedynym sposobem na uniknięcie zapłaty podatku przed upływem 5 lat będzie przeznaczenie przychodu ze zbywanej nieruchomości na zaspokojenie indywidualnych celów mieszkaniowych. 

O wszelkiego rodzaju zwolnienia z podatku, przysługujące w konkretnej sytuacji danemu podatnikowi, najlepiej jest pytać dobrego doradcę podatkowego. Tylko wysokiej klasy specjalista z branży będzie dysponował wiedzą na odpowiednio wysokim poziomie merytorycznym.

Zamiana nieruchomości z kredytem

Omawiając możliwości zamiany nieruchomości na inną, warto podjąć też wątek zamiany mieszkania z kredytem hipotecznym, szczególnie zaciągniętym w obcej walucie. Czy taka opcja jest w ogóle możliwa? Sprzedaż nieruchomości obciążonej hipoteką nie jest możliwa, ponieważ będzie związana z obowiązkiem spłaty istniejącego zadłużenia. 

W takim przypadku więc można skorzystać z przeniesienia kredytu na inną nieruchomość – podczas zamiany mieszkań. Warto podkreślić, że według polskiego prawa nie ma żadnych przeciwwskazań, by dokonać takiej zamiany. Będzie ona z pewnością korzystna głównie dla tych osób, które w przeszłości zaciągnęły kredyt na niekorzystnych dla nich aktualnie warunkach.

CZYTAJ TAKŻE | Czym jest darowizna nieruchomości?

Zamiana mieszkania komunalnego – kiedy możliwa?

Osoby zamieszkujące mieszkanie komunalne, które chciałyby dokonać zamiany nieruchomości, muszą pamiętać o tym, że prawo dopuszcza wyłącznie zamianę na inne mieszkanie komunalne. Co więcej – zainteresowani muszą sami znaleźć osobę, która byłaby taką zamianą zainteresowana. 

Do tego obie ze stron ewentualnej zamiany powinny uzyskać zgodę właścicieli lokalu. W przypadku mieszkań komunalnych, będą to gminy na których terenie dane nieruchomości się znajdują.

Warunki zamiany mieszkania lokatorskiego

O zgodę, podobnie jak w przypadku mieszkań komunalnych, wystąpić powinny także osoby zamieszkujące mieszkania lokatorskie. Z tą różnicą, że tutaj zgodę na zamianę nieruchomości wydać powinny spółdzielnie będące właścicielami obu nieruchomości przeznaczonych na zamianę.

Kiedy zamiana nieruchomości może być korzystna?

Umowa zamiany nieruchomości może okazać się wyjątkowo korzystnym rozwiązaniem wówczas, gdy porównuje się opcję zawierania dwóch oddzielnych umów sprzedaży. Wśród inwestorów znaleźć można mnóstwo osób zainteresowanych oszczędnościami związanymi z uiszczaniem comiesięcznych opłat.

Motywacją do ponoszenia zdecydowanie mniejszych kosztów utrzymania nieruchomości będzie zamiana jej na mniejszą. Praktyka ta szczególnie sprawdzi się u osób starszych lub osób, u których z różnych powodów znacznie pogorszyły się możliwości finansowe. 

Fot. Sprzedaż nieruchomości

Wdowieństwo a wspólna nieruchomość ze zmarłym małżonkiem. Kroki, które trzeba podjąć?

Wspólnota majątkowa w małżeństwie to dla wielu osób pozostających w formalnych związkach niemal oczywistość. Warto jednak wiedzieć jak przedstawiać się będzie sprawa wspólnej nieruchomości po śmierci jednego z małżonków. Jakimi możliwościami dysponować będzie osoba żyjąca? Jakie kroki powinny podjąć osoby we wdowieństwie, by móc skorzystać ze wszystkich należnym im praw? Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znaleźć można w poniższym wpisie. Zapraszamy do lektury!

Szukasz pomocy – chcesz sprzedać nieruchomość? | Sprawdź najlepszych agentów nieruchomości w Polsce

Przywileje dla małżeństw

Małżeństwo w Polsce ma status związku znajdującego się pod szczególną ochroną prawa i wiązać się będzie z dostępem do licznych przywilejów. W dużej mierze przywileje te dotyczyć będą prawa spadkowego, w którym to właśnie żyjącemu małżonkowi przypadać będzie zazwyczaj największy udział w spadku. 

Warto jednak odpowiednio wcześniej wiedzieć, jak wygląda dziedziczenie majątku po śmierci małżonka – także wówczas, gdy jednym z najważniejszych elementów spadku pozostaje wspólna nieruchomość.

Dziedziczenie mieszkania po małżonku

W większości przypadków po śmierci małżonka mamy do czynienia z dziedziczeniem ustawowym. Taka sytuacja ma miejsce wówczas, gdy zmarły nie pozostawił testamentu lub wszystkie z osób wskazanych w testamencie nie przyjęły spadku. Wówczas według prawa priorytetem jest hierarchia dziedziczenia – spadkobiercami w pierwszej kolejności będą właśnie żyjący małżonek oraz dzieci zmarłego. Jeśli w małżeństwie są dzieci, to każda z osób uprawnionych będzie dysponowała prawem do równej części masy spadkowej. 

W jednym przypadku wysokość spadku dla żyjącego małżonka nie może być mniejsza niż ¼ spadku – dzieje się tak wówczas, gdy do spadku uprawnionych jest więcej niż troje dzieci. Podkreślić należy jednak, że do spadku uprawnione będą wszystkie dzieci zmarłego – również te spoza małżeństwa.

Co zaś z podziałem spadku wówczas, gdy małżeństwo było bezdzietne? Wówczas do spadku oprócz małżonka powołani będą także rodzice spadkodawcy. Podział spadku nie będzie jednak równy. Żyjący małżonek otrzyma bowiem ½ spadku, każdemu z rodziców przypadnie zaś po ¼ spadku. W sytuacji zaś, gdy jedno z rodziców nie żyje, to ich udział przypadać będzie w równych częściach rodzeństwu zmarłego.

Dziedziczenie a majątek wspólny w małżeństwie

Równy udział w spadku małżonków i dzieci nie będzie równoznaczny jednak z tym, że spadkobiercy stają się właścicielami równych części mieszkania. Dlaczego tak się dzieje? W przypadku wspólności majątkowej małżonków każdy z nich będzie dysponował równym prawem do majątku wspólnego. W tej sytuacji więc po śmierci jednego z nich żyjący małżonek automatycznie staje się właścicielem połowy tego majątku, czyli zachowa własny udział w majątku wspólnym w wysokości ½. 

Dziedziczeniu ustawowemu podlegać będzie udział przypadający zmarłemu małżonkowi, również w wymiarze ½. Przy tym wszystkim ważne jest jednak założenie, że udziały małżonków w majątku wspólnym były równe.

CZYTAJ TAKŻE | Rozwód a podział majątku

Sprzedaż mieszkania po śmierci współmałżonka

Z pewnością wiele osób pozostających we wdowieństwie zastanawia się, czy i na jakich zasadach możliwa jest sprzedaż mieszkania otrzymanego w spadku po zmarłym współmałżonku. Okazuje się, że taka transakcja jest jak najbardziej możliwa – i to w każdym momencie spadku. Pamiętać należy jednak o tym, że w niektórych przypadkach konieczne będzie uiszczenie podatku dochodowego po sprzedaży nieruchomości. 

Do 1 stycznia 2019 podatek ten obowiązywał w przypadku sprzedaży nieruchomości w ciągu 5 lat kalendarzowych liczonych od końca roku, w którym nabyło się spadek. Po tej dacie weszły w życie nowe przepisy i według nich 5-letni okres, w którym istnieje obowiązek odprowadzenia podatku od sprzedaży nieruchomości, liczony jest nie od chwili nabycia spadku, lecz od momentu wybudowania tej nieruchomości przez spadkodawcę. 

To z pewnością doskonała wiadomość dla wszystkich spadkobierców, którzy chcieliby szybko i intratnie zbyć otrzymaną w spadku nieruchomość. Sytuacja okaże się jednak bardziej skomplikowana wówczas, gdy jedno z dzieci nie zgodzi się na sprzedaż nieruchomości. W takiej sytuacji konieczne będzie przeprowadzenie działu spadku (jeśli fizyczny podział nieruchomości nie jest możliwy) lub wnioskowanie o przyznanie prawa własności nieruchomości jednemu ze spadkobierców. W ostatnio opisanym przypadku zaś konieczne będzie także zobowiązanie do spłaty dzieciom przynależnej im części wartości danej nieruchomości.

Nieruchomość w spadku to obowiązek

Nierzadko otrzymanie nieruchomości w spadku będzie dopiero początkiem długiej i nieraz bardzo kosztownej drogi do pełni uzyskania pełnych uprawnień do rozporządzania daną nieruchomością. Warto pamiętać, by zawsze pilnować własnych interesów i nie zwlekać w podejmowaniu czynności, które mogłyby doprowadzić do nałożenia na spadkobiercę niemałej grzywny lub powstania zadłużenia podatkowego. 

Zupełnie niezależnie od tego zaś, komu przypada nieruchomość w spadku, należy pamiętać o bezwzględnej konieczności uregulowania stanu prawnego tejże nieruchomości w księdze wieczystej. Dodatkowo nie można zapomnieć także o zgłoszeniu spadku do urzędu skarbowego oraz o uiszczeniu podatku od spadków, oraz ewentualnego podatku od sprzedaży.

Fot. Sprzedaż nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości przez niepełnoletniego właściciela. Czy to możliwe?

Szukasz pomocy – chcesz sprzedać nieruchomość? | Sprawdź najlepszych agentów nieruchomości w Polsce

Właścicielem nieruchomości w świetle polskiego prawa może być każda osoba – niezależnie od tego, w jakim jest wieku. Zgodnie z tym stwierdzeniem lokal może należeć także do osoby małoletniej. Czy jednak niepełnoletni może sprzedać mieszkanie? Czy prawo obowiązujące w Polsce dopuszcza taką możliwość? A jeśli tak, to na jakich zasadach? Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znaleźć można w poniższym wpisie. Zainteresowanych tematem zapraszamy do uważnej lektury naszej publikacji!

Nieletni właścicielem nieruchomości

W jaki sposób osoba niepełnoletnia, czyli taka, która nie ukończyła 18 lat, może stać się właścicielem mieszkania? Dzieje się tak wówczas, gdy np. otrzyma nieruchomość w darowiźnie lub spadku. Warto podkreślić, że osoba małoletnia posiada zdolność prawną, dzięki czemu może być podmiotem praw i obowiązków. 

Na mocy posiadanej zdolności prawnej zaś może być właścicielem nieruchomości – okazuje się więc, nie jest trudno mieć na własność nieruchomość nawet wówczas, gdy w świetle polskiego prawa nie jest się osobą dorosłą. Nie oznacza to jednak, że osoba niepełnoletnia dysponować będzie zdolnością do czynności prawnych. Tę uzyskać można dopiero wraz z ukończeniem 18 roku życia. 

Czy więc niepełnoletni właściciel może sprzedać posiadaną nieruchomość? O tym piszemy w dalszej części naszej publikacji.

Zarządzanie majątkiem osoby niepełnoletniej

Osoba, która nie ukończyła 18 roku, nie może zarządzać własnym majątkiem. Tym samym, jeśli jest właścicielem nieruchomości, nie będzie miała zdolności do czynności prawnych i nie będzie mogła samodzielnie podjąć decyzji o sprzedaży posiadanej nieruchomości. Warto zaznaczyć, że zarządzanie własnym majątkiem według prawa nabywa się dopiero po uzyskaniu pełnoletności. 

Zgodnie z kodeksem cywilnym zaś do tego czasu majątkiem dziecka zarządzać mogą jego rodzice lub przedstawiciele ustawowi. Jak to się ma do możliwości sprzedaży nieruchomości, której właścicielem jest osoba małoletnia?

CZYTAJ TAKŻE | Jak wygląda licytacja komornicza i kiedy następuje?

Niezbędna zgoda sądu

Aby można było mówić o sprzedaży nieruchomości, której właścicielem jest osoba małoletnia, konieczne jest uzyskanie zgody sądu rodzinnego. Sprzedaż obiektu bowiem zaliczana będzie do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu. Z uwagi na to, że sprzedaż nieruchomości jest transakcją wartościową i wymaga odpowiedniego dokumentu prawnego (aktu notarialnego), jest to czynność wykraczająca poza zakres zwykłego zarządu majątkiem. O czym należy więc pamiętać, by uzyskać zgodę sądu na sprzedaż nieruchomości posiadanej przez osobę niepełnoletnią? 

Rodzice lub przedstawiciele ustawowi dziecka powinni złożyć wniosek we właściwym dla miejsca zamieszkania małoletniego sądzie rejonowym, w wydziale rodzinnym i nieletnich. Dodatkowo nie można zapomnieć i o tym, by we wniosku przedstawić opis czynności ze wskazaniem nieruchomości, której wniosek ten dotyczy. Do tego należy podać wartość nieruchomości oraz wskazać dane kupującego, jeśli taki już jest. Pamiętać trzeba również o właściwym uzasadnieniu takiego wniosku – przekonująca i mądra argumentacja może mieć ogromne znaczenie dla pozytywnej decyzji sądu zezwalającej na sprzedaż nieruchomości przez osobę małoletnią. 

Ważnym argumentem potwierdzającym konieczność dokonania takiej transakcji będzie z pewnością dobro i interes osoby niepełnoletniej. Do tego do wniosku dołączyć należy też takie dokumenty jak odpis aktu urodzenia małoletniego, odpis umowy darowizny lub postanowienia o nabyciu spadku. Dodatkowo konieczne będzie także załączenie odpisu księgi wieczystej nieruchomości oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej.

Przebieg postępowania sądowego

Jak przebiega zaś samo postępowanie sądowe w przypadku sprawy o umożliwienie sprzedaży nieruchomości przez niepełnoletniego właściciela? Sąd może wyznaczyć rozprawę, w której przesłucha rodziców osoby małoletniej, czyli wnioskodawców. Warto wiedzieć jednak, że odpowiedni wniosek do sądu może złożyć nawet jeden z rodziców – nie ma obowiązku, by zrobili to oboje. W sytuacji, gdy wniosek zostanie złożony przez jedną osobę – wówczas drugi z rodziców staje się uczestnikiem postępowania. Dodatkowo sąd może postanowić także o przesłuchaniu osoby małoletniej. Tak dzieje się wówczas, gdy sytuacja jest w pełni uzasadniona oraz rozwój umysłowy, stan zdrowia oraz stopień dojrzałości osoby niepełnoletniej na to pozwalają. Sąd wydaje postanowienie po rozpoznaniu wniosków i dowodów w sprawie. 

Kiedy zaś sprzedaż nieruchomości może w końcu dojść do skutku? Stanie się tak wówczas, gdy postanowienie sądu się uprawomocni. Prawomocne postanowienie sądowe będzie dokumentem niezbędnym do przedstawienia u notariusza w sytuacji, gdy dojdzie do sporządzania umowy sprzedaży nieruchomości, której właścicielem jest osoba małoletnia.

Słowem podsumowania

Sprzedaż nieruchomości będącej własnością osoby niepełnoletniej nie jest w Polsce niemożliwe. Wystarczy znać przepisy prawa obowiązujące w Polsce i dobrze przygotować się do przeprowadzenia całej transakcji. Z pewnością też warto skonsultować się z osobami, które z sukcesem dokonały sprzedaży obiektu należącego do osoby małoletniej. Nawiązanie współpracy z dobrym prawnikiem również może okazać się nieocenione.