Polityka Prywatności serwisu internetowego www.domla.pl

Informacje ogólne.

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy portalu www.domla.pl. (utrzymywanego na serwerach Cyberfolks) i reguluje kwestię ochrony przekazywanych przez użytkownika portalu danych osobowych oraz pozostałych informacji pozyskiwanych poprzez korzystanie z naszego portalu, w szczególności poprzez pliki cookies. Niniejsza Polityka Prywatności określa m.in. zasady i zakres przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, przysługujące Państwu prawa oraz nasze obowiązki jako Administratora danych.

Słowniczek pojęć.

Ilekroć w niniejszej Polityce jest mowa o:

1) Administratorzenależy przez to rozumieć DOMLA Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Towarowa 12/201C, 35-231 Rzeszów, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem: 0000779147, NIP: 813-380-94-20;

2) Cookies – należy przez to rozumieć pliki tekstowe umieszczane przez serwer na urządzeniu końcowym użytkownika, na którym działa przeglądarka umożliwiające korzystanie z portalu;

3) Dane Osobowe – należy przez to rozumieć wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

4) Formularz Kontaktowynależy przez to rozumieć interaktywny formularz w portalu www.domla.pl wymagający podania danych osobowych przez użytkownika;

5) Przeglądarka – należy przez to rozumieć program informatyczny służący do wyświetlania stron internetowych (np. Microsoft Edge, Chrome, Firefox,);

6) Państwo trzecie – należy przez to rozumieć państwo spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

7) Polityka Prywatności – należy przez to rozumieć niniejszy dokument zawierający przede wszystkim informacje o zakresie przetwarzania danych, sposobach i zasadach przetwarzania danych użytkowników korzystających z serwisu www.domla.pl oraz o prawach tych osób;

8) Przetwarzanie – należy przez to rozumieć każdą operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taki jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

9) RODO – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

10) Użytkownik – należy przez to rozumieć osobę korzystającą z portalu www.domla.pl;

11) Agentpośrednik w obrocie nieruchomościami, współpracujący z Administratorem, korzystający z Usługi „Domla.pl” celem doprowadzenia do kupna/sprzedaży nieruchomości przez klienta;

12) Klient – Konsument, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna
i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi „Domla.pl” celem bezpośredniego kontaktu z Agentem;

13) Umowa – umowa świadczenia Usługi „Domla.pl”, zawierana albo zawarta między Klientem, a Administratorem na zasadach określonych w Regulaminie;

14) Usługa – dostępna w Portalu usługa „Domla.pl”, służąca do spersonalizowanego kojarzenia Klienta z Agentem.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych drogą elektroniczną.

1. Administratorem Państwa danych osobowych w postaci m.in. imienia, nazwiska, adresu
e-mail, nr telefonu podanych przez Państwa w treści formularza kontaktowego i/lub w wiadomości e-mail i/lub poprzez kontakt telefoniczny w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (DZ. U. 2019, poz.1781 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 5/46/WE („RODO”) jest DOMLA sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Towarowa 12/201C, 35-231 Rzeszów, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem: 0000779147, NIP: 813-380-94-20.

2Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

a) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu zawarcia i wykonania umowy w przedmiocie usługi dostępnej w portalu „Domla.pl służącej do spersonalizowanego kojarzenia klienta z Agentem i doprowadzenia do kupna/sprzedaży nieruchomości przez klienta;

b) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami;

c) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora w celu dostosowania serwisu do potrzeb naszych użytkowników oraz w celach statystycznychszczególności w zakresie danych informatycznych gromadzonych za pośrednictwem plików cookies;

d) art. 6 ust.1 lit.c) RODO – w celu wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych dotyczących faktur oraz innych dokumentów związanych ze zobowiązaniami podatkowymi.

3. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, z którymi Administrator realizuje ww. cele, w szczególności: podmiotom utrzymującym infrastrukturę IT, dostawcom narzędzi służących do analityki działania portalu, podmiotom świadczącym usługi prawne, usługi księgowe, usługi doradcze, usługi pocztowo-kurierskie.

4Mając na uwadze powyższe posiadają Państwo prawo do żądania:

uzyskania informacji czy Państwa dane są przez Nas przetwarzane – a jeżeli tak, to również prawo do ich dostępu,

sprostowania danych osobowych – w sytuacji, gdy dane są nieprawidłowe,

uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

usunięcia danych osobowych,

przeniesienia danych osobowych,

ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Prawo do wniesienia sprzeciwu może być przez Państwa zrealizowane w każdej chwili poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres : kontakt@domla.pl – w przypadku, gdy Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. f) RODO;

5. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

6Państwa dane osobowe będą przechowywane do przez okres trwania umowy i dalej aż do przedawnienia roszczeń wynikających z umowy lub zakończenia postępowań w przedmiocie dochodzenia roszczeń, a po tym okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. naszego prawnie uzasadnionego interesu – dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji umowy.

8Administrator danych nie planuje przekazywać Państwa danych osobowych odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

9Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Polityka wykorzystywania plików cookies w portalu internetowym www.domla.pl.

Portal www.domla.pl używa plików cookies, aby dostosować go do potrzeb naszych użytkowników oraz w celach statystycznych.

W jakim celu używamy cookies?

Dane uzyskane za pomocą plików cookies wykorzystujemy przede wszystkim w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony i utrzymania sesji użytkownika Domla.pl, a ponadto w celach statystycznych. Zgromadzone informacje pozwalają nam na stałe ulepszanie naszego portalu, tak aby

w jak największym stopniu odpowiadał on potrzebom naszych klientów. Stosowane przez nas pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu użytkownika końcowego i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

Przez jaki okres są przechowywane pliki cookies?

W ramach portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (sessioncookies) oraz „stałe” (persistentcookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

W jaki sposób zablokować cookies?

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą jednak dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Poniżej wskazujemy w jaki sposób można zmienić ustawienia poszczególnych przeglądarek w zakresie stosowanie plików cookies:

Edge

Internet Explorer

Chrome

Safari

Firefox

Opera

Urządzenia mobilne:

Android

Safari (iOS)

Windows Phone

W przypadku korzystania z innych przeglądarek aniżeli ww., zwracamy się z prośbą o sprawdzenie możliwości zmiany poszczególnych ustawień w dokumentacji dostarczanej przez producenta przeglądarki. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność portalu.

Google Analitycs

Administrator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie poprzez Google Analytics (Google Inc.

z siedzibą w USA). Administrator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

Plugin Facebooka

Nasza strona zawiera plugin do serwisu społecznościowego Facebook Inc. Plugin ten bezpośrednio połączy Państwa z naszym profilem na serwerze ww. serwisu. Facebook może wówczas uzyskać informacje, że odwiedzaliście Państwo naszą stronę ze swojego adresu IP. Pragniemy podkreślić, że Facebook nie przekazuje nam informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook proponujemy kontakt bezpośrednio z serwisem lub zapoznanie się z polityką prywatności portalu pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Plugin Youtube

Na naszej stronie internetowej zainstalowaliśmy elementy portalu YouTube. Ten internetowy portal wideo umożliwia z jednej strony bezpłatne publikowanie na nim materiałów wideo, a pozostałym użytkownikom również bezpłatne oglądanie, ocenianie i komentowanie tych materiałów wideo. YouTube pozwala na publikowanie wszelkiego rodzaju materiałów wideo, dzięki czemu za pośrednictwem tego portalu internetowego można pobierać zarówno kompletne filmy i audycje telewizyjne, jak i filmy muzyczne, ścieżki dźwiękowe lub filmy wideo wykonane samodzielnie przez użytkowników. Operatorem portalu YouTube jest spółka YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Spółka YouTube, LLC jest spółką należącą do spółki Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Opublikowana przez YouTube polityka prywatności, która jest dostępna do pobrania na stronie https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, zawiera informacje o zbieraniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych osobowych przez YouTube i Google.

Ochrona danych stosowanych przez Administratora.

Miejsca logowania i przekazywania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu Państwa dane osobowe oraz dane logowania wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze Użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze. Administrator zapewnia także automatyczne aktualizacje oprogramowania, wykonuje kopie zapasowe danych oraz zabezpiecza dane przed nieuprawnionym dostępem.

Zmiana treści Polityki Prywatności.

W celu zapewnienia Państwu jak najwyższego poziomu ochrony danych osobowych dostosowanego do zmieniającej się rzeczywistości, a także do zmieniających się przepisów prawa, zastrzegamy sobie

prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.