Regulamin

portalu internetowego www.domla.pl

dla Klienta

 

§ 1. Postanowienia wstępne

Portal internetowy dostępny pod adresem internetowym www.domla.pl prowadzony jest przez DOMLA sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Towarowa 12/201C, 35-231 Rzeszów, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem: 0000779147, NIP: 813-380-94-20.

Regulamin określa warunki i zasady świadczenia drogą elektroniczną Usługi „Domla.pl” udostępnianej przez Portal oraz korzystania przez Klientów z Usługi, w tym m. in. zasady i tryb zawierania umowy świadczenia Usługi „Domla.pl”, wymagania techniczne, zasady korzystania z Portalu.

§ 2. Definicje

Klient Konsument, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi „Domla.pl” celem bezpośredniego kontaktu z Agentem.

Agent – pośrednik w obrocie nieruchomościami, współpracujący z Usługodawcą, korzystający z Usługi „Domla.pl” celem doprowadzenia do kupna/sprzedaży nieruchomości przez Klienta.

Portal – portal internetowy prowadzony pod adresem www.domla.pl

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Regulamin – niniejszy regulamin Usługi „Domla.pl, stanowiący integralną część umowy świadczenia usług.

Usługa – dostępna w Portalu usługa „Domla.pl”, służąca do spersonalizowanego kojarzenia Klienta z Agentem.

Umowa – umowa świadczenia UsługiDomla.pl”, zawierana albo zawarta między Klientem a Usługodawcą na zasadach określonych w Regulaminie.

UsługodawcaDomla sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Towarowa 12/201C, 35-231 Rzeszów.

UżytkownikKlient lub Agent korzystający z Usługi „Domla.pl.

Polityka Prywatności – dokument regulujący kwestie ochrony przekazywanych przez Użytkowników Portalu danych osobowych oraz danych informatycznych pozyskiwanych automatycznie przez Portal, którego treść udostępniona jest na Portalu, a akceptacja treści jest konieczna do korzystania z Usługi.

Konsument – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Usługi w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

RODORozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 3. Kontakt z Portalem

Adres Usługodawcy: Domla Spółka z o.o., ul. Towarowa 12/201C, 35-231 Rzeszów.

Adres e-mail Usługodawcy: kontakt@domla.pl

Numer telefonu Usługodawcy: +48 513 008 776.

§ 4. Wymagania techniczne

Do korzystania z Usługi niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci internetowej o przepustowości minimum 1Mbit/s wraz z zainstalowaną przeglądarką internetową (Chrome ver. 77 +, Firefox ver. 71 +, Opera ver. 63 +, Safari ver. 13 +, Edge ver. 80 +, Internet Explorer – nieobsługiwany).

Sterowniki graficzne zaktualizowane do najnowszej wersji.

Stabilne połączenie internetowe.

Aktywne konto poczty elektronicznej.

Usługodawca nie jest zobowiązany do świadczenia Usługi w sytuacji, gdy Użytkownik nie spełnia wymogów technicznych, o których mowa w powyżej.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia techniczne, wady, usterki czy uszkodzenia występujące na sprzęcie lub oprogramowaniu, z którego korzysta Użytkownik.

Usługodawca nie świadczy usług pomocy technicznej dla korzystających z Usługi „Domla.pl”.

§ 5. Informacje ogólne

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Usługi

spowodowane siłą wyższą, przerwą w dostawie usług operatorów telekomunikacyjnych, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Portalu z infrastrukturą techniczną Klienta.

Korzystanie z Usługi możliwe jest po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu i potwierdzeniu zapoznania się z jego treścią przez Użytkownika.

Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń o następującej treści:

– zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,

– dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z Usługi oferowanej przez Usługodawcę,

– zapoznałem się z dokumentem Polityka Prywatności i akceptuję jego treść.

Użytkownicy zobowiązani są do zabezpieczenia urządzeń i oprogramowania wykorzystywanego przy korzystaniu z Usługi, w szczególności poprzez:

– korzystanie z legalnego i aktualnego oprogramowania,

– stosowanie aktualnego oprogramowania antywirusowego oraz zapory firewall,

– stosowania haseł zabezpieczających dostęp do urządzenia wykorzystywanego przy korzystaniu z Usługi,

– korzystanie z zaufanych sieci Wi-Fi.

§ 6. Zasady korzystania z Usługi

Istotą Usługi „Domla.pl” jest zapewnienie Klientowi spersonalizowanego doboru Agenta.

Korzystanie z Usługi jest bezpłatne, przy czym Klient ponosi koszty za usługi Agenta, w wysokości i na zasadach uzgodnionych z Agentem.

Korzystanie z Usługi nie wymaga rejestracji.

Decydując się na korzystanie z Usługi Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, poszanowania dóbr osobistych innych użytkowników, zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów, poszanowania praw własności intelektualnej.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania z Usługi przez Użytkowników.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami Użytkowników Usługi, w szczególności spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z Usługi, korzystaniem w sposób niezgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czy postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Usługodawca może samodzielnie zdecydować o przerwaniu lub uniemożliwieniu dostępu do Usługi Użytkownikowi, w przypadku korzystania przez Użytkownika z Usługi w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem.

§ 7. Procedura reklamacyjna

Klienci mają prawo składać reklamacje w sprawach związanych z funkcjonowaniem Usługi „Domla.pl.

Jako reklamację należy uznać każde wystąpienie Klienta, w dowolnej formie, w którym zgłasza zastrzeżenia dotyczące Usługi.

Usługodawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, przeprowadza ją rzetelnie, wnikliwie i terminowo, z zachowaniem zasad obiektywizmu i poszanowaniem prawa.

Reklamacja powinna zawierać m.in. zwięzły opis wady, daty wystąpienia wady oraz żądanie Klienta w związku z wadą Usługi.

Usługodawca, w celu weryfikacji zgłoszenia reklamacyjnego, może zwrócić się do Klienta o uzupełnienie informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji. Termin, o którym mowa w ust. 3, rozpoczyna bieg po uzupełnieniu informacji.

Jeżeli Usługodawca nie zajmie stanowiska w odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne w terminie, o którym mowa w ust. 3, przyjmuje się, że uznał zgłoszenie reklamacyjne za uzasadnione.

Klient, podając w reklamacji adres e-mail wnosi i wyraża zgodę na to, że Usługodawca udzieli odpowiedzi na reklamację w formie elektronicznej, na wskazany adres. Na wyraźne żądanie osoby składającej reklamację, pod warunkiem podania przez nią niezbędnych danych osobowych i kontaktowych i zgody na ich przetwarzanie, Usługodawca udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, w tym przypadku dla zachowania terminu rozstrzygnięcia reklamacji wystarczy wysłanie przesyłki listem poleconym.

Usługodawca dopuszcza możliwość złożenia przez Klienta odwołania od stanowiska zawartego w odpowiedzi na reklamację, poprzez złożenie umotywowanego wniosku o ponowne rozpatrzenie reklamacji, złożonego w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację.

Po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego Klient może wystąpić w powództwem do sądu powszechnego.

§ 8. Postanowienia dotyczące Klientów będących Konsumentami

Usługa oferowana przez Usługodawcę, to treść cyfrowa udostępniana w formie elektronicznej, umożliwiająca Klientowi na kontakt bezpośredni z dedykowanym Agentem.

Za moment zawarcia Umowy korzystania z Usługi z Konsumentem uznaje się dzień akceptacji niniejszego Regulaminu.

Umowy zawarte z Konsumentami, są umowami zawartymi na czas nieokreślony.

Usługodawca porozumiewa się z Klientem przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, niezbędne dane kontaktowe Usługodawcy zostały podane w § 3 Regulaminu.

Usługodawca świadczy Usługę bezpłatnie i nie nalicza opłat dodatkowych przy porozumiewaniu się z nim drogą telefoniczną.

Usługodawca informuje, że ma obowiązek dostarczenia usług bez wad. W przypadku istnienia wad Klient ma możliwość złożenia reklamacji na zasadach określonych w § 7 Regulaminu.

§ 9. Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji Usługi jest DOMLA sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Towarowa 12/201C, 35-231 Rzeszów, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem: 0000779147, NIP: 813-380-94-20.

Administrator wdrożył adekwatne środki techniczne i organizacyjne, tak by przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi przepisów prawa, w szczególności RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą oraz zobowiązuje się zapewnić stopień bezpieczeństwa powierzonych danych odpowiadający ryzyku, o którym mowa w art. 32 RODO.

Administrator zapewnia, że dostęp do przedmiotowych danych osobowych mają wyłącznie jego pracownicy lub współpracownicy, którzy otrzymali upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.

W ramach powierzenia przetwarzania danych – zewnętrzny usługodawca (Cyberfolks), wykonuje usługi w zakresie hostingu i prezentacji stron internetowych. Wszystkie dane, które w sposób opisany w niniejszym Regulaminie i Polityce Prywatności – zostały zgromadzone w ramach realizowanej Usługi są przechowywane na serwerach tego usługodawcy.

W zakresie nie uregulowanym w niniejszym paragrafie, zastosowanie mają regulacje zawarte w ustawie o ochronie danych osobowych oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), a także w dokumencie Polityka Prywatności umieszczonym na stronie internetowej www.domla.pl.

§ 10. Postanowienia końcowe

Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

Wszelkie spory wynikłe z korzystania z Usługi będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy (nie dotyczy Konsumentów). Właściwość miejscową Sądu w sporach z Konsumentami określają przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (z późn. zmianami).

Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w wersji elektronicznej pod adresem internetowym www.domla.pl oraz w wersji pisemnej pod adresem siedziby Usługodawcy, tj. Domla Spółka z o.o., ul. Towarowa 12/201C, 35-231 Rzeszów.